Fysiotherapie Maasboulevard hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.

Fysiotherapie Maasboulevard houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Dit brengt met zich mee de fysiotherapeuten werkzaam in onze praktijk:

– uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Dit houd in; het aanmaken van een behandeldossier en verwijzing en de behandelingen declareren aan uw zorgverzekeraar.

– uw persoonsgegevens verwerken, tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn, voor uw behandeldossier en declaratie.

– vragen om uw uitdrukkelijke toestemming, als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

– passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen, zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.

– geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij u toestemming heeft gegeven dat wij met uw verwijzend arts mogen overleggen.

– op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Fysiotherapie Maasboulevard zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze Privacy policy vragen heeft hierover, kunt u contact met ons opnemen.

Verwerking van persoonsgegevens van u als patiënt, worden door Fysiotherapie Maasboulevard verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

– aanmaken en bijhouden van een Elektronisch Patiënten Dossier (EPD)

– declaratie naar uw zorgverzekeraar.

– versturen van behandelverslagen naar uw verwijzend arts

Voor de bovenstaande doelstelling(en) vraagt Fysiotherapie Maasboulevard de volgende persoonsgegevens van u: – Voornaam; – Tussenvoegsel; – Achternaam; – (Zakelijk) Telefoonnummer; – (Zakelijk) E-mailadres; – Geslacht; – BSN nummer; – Naam en inschrijfnummer van verzekeraar; – Medicatie;- Ziekteverloop; – Algemene gezondheid;- bepaalde allergieen.

Uw persoonsgegevens worden door Fysiotherapie Maasboulevard opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

– gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor minimaal 7 jaar.

 Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft, kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

– het verzorgen van declaraties naar de zorgverzekeringsmaatschappijen.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven.

Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden (bv uw verwijzend arts)  indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen.

– alle fysiotherapeuten die namens Fysiotherapie Maasboulevard van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.

– wij hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen.

– wij pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is.

– wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.

– wij testen en evalueren regelmatig onze maatregelen.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door één van onze fysiotherapeuten.

Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!